Top 10 phim Hàn Quốc hàng tuần (ngày 6 – 12 tháng 5 năm 2019)

Top 10 phim Hàn Quốc hàng tuần (ngày 6 – 12 tháng 5 năm...

Bạn có thể xem trailer phim bằng cách nhấp vào tiêu đề phim trong bảng biểu đồ. Cấp Tên phim Giải phóng Tổng (USD) Chia sẻ Tổng gộp (USD) Nhà hát Count Chơi màn hình 1 AVENGERS : ENDGAME 2019-04-24 14,126,553 94,320,375 1,847,256 12,799,661 2,384 2 My...
Top 10 phim Hàn Quốc (23 tháng 4 đến 5 tháng 5 năm 2019)

Top 10 phim Hàn Quốc (29 tháng 4 đến 5 tháng 5 năm 2019)

Bạn có thể xem trailer phim bằng cách nhấp vào tiêu đề phim trong bảng biểu đồ. Cấp Tên phim Giải phóng Tổng (USD) Chia sẻ Tổng gộp (USD) Nhà hát Count Chơi màn hình 1 AVENGERS : ENDGAME 2019-04-24 34,823,650 80.1% 81,361,627 2,802 78,889 2 My...
Top 10 phim Hàn Quốc (15 – 21 tháng 4 năm 2019)

Top 10 phim Hàn Quốc (15 – 21 tháng 4 năm 2019)

Bạn có thể xem trailer phim bằng cách nhấp vào tiêu đề phim trong bảng biểu đồ. Cấp Tên phim Giải phóng Tổng (USD) Chia sẻ Tổng gộp (USD) Nhà hát Count Chơi màn hình 1 Birthday 2019-04-03 2,182,919 23.1% 7,783,527 878 20,545 2 The Curse of...